Adatvédelmi Nyilatkozat

A www.sutikalandjai.hu webáruház és a weblap üzemeltetője ezúton tájékoztatja a webáruház és weblap (továbbiakban: weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesíthetőségének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője Becz Dorottya EV (továbbiakban: üzemeltető) (székhely: 14 Marriott St, Semilong, Northampton, NN2 6AW, Egyesült Királyság.)

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az üzemeltető weboldala használatakor a felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel személyes adatainak kezelésével összefüggően, kérjük, még a weboldal használata előtt vegye fel üzemeltetővel a kapcsolatot: sutikalandjai@gmail.com

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor módosítsa. Az Adatvédelmi Nyilatkozat és annak mindenkori módosításai a weboldalon történő közzétételtől lépnek hatályba. Az Adatkezelési Nyilatkozat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. A weboldalon a felhasználó által megadott személyes adatok kezeléséért az üzemeltető felelős.

Arra az esetre, ha az üzemeltető a weboldal látogatójától (továbbiakban: felhasználó) személyes adato(ka)t kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Adatigénylés

A weboldal látogatásához a felhasználónak nem kell adatot szolgáltatnia, bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges, hogy meghatározott személyes adatait az üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az üzemeltetőnek szüksége:

– a felhasználó vezeték- és keresztneve
– születési hely és idő

– felhasználó email címe, lakóhelye/tartózkodási helye, jogi személy esetén cégadatok- a felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória,
– a felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód,
– a felhasználó vásárlásainak tételösszege,

– weboldallal és a termékekkel kapcsolatos tapasztalata.

A kezelt adatok köre

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az üzemeltető rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az üzemeltető fér hozzá.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az üzemeltető kifejezetten kéri, hogy – a Magyarországon érvényes jogszabályok meghatározása szerint – kiskorúak szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ügyletet ne bonyolítsanak a weboldalon.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő, regisztrált felhasználó és az üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot és a weboldalon található szolgáltatások nyújtását biztosítása, szolgálja. Emellett a személyes adatok használata és kezelése kizárólag a magasabb szintű szolgáltatás nyújtása érdekében történik, így különösen:

– hírlevelek eljuttatása
– weboldal frissítéséről való tájékoztatás
– a weboldalon keresztül feltett kérdések megválaszolása,- weboldal tartalmának fejlesztése céljából.

A látogatás időpontja, a böngésző és az operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az üzemeltető a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatás fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatásaihoz, statisztika készítéséhez használja fel.

Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A felhasználó személyes adatait a hozzájárulása nélkül az üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

A személyes adatok megadásánál felhasználónak lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat az üzemeltető direkt marketing célokra nem használhatja fel.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó leiratkozásának (törlési kérelmének) beérkezésétől számított 5 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén az üzemeltető jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni.

A felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek az üzemeltető részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

Az adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat az üzemeltető a munkatársain kívüli harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.

A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
A felhasználók személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás az üzemeltető alábbi címein kérhető:
székhely: 14 Marriott St, Semilong, Northampton, NN2 6AW, Egyesült Királyság.
e-mail: sutikalandjai@gmail.com

Felhasználó ugyanezeken az elérhetőségeken kérheti adatainak helyesbítését és törlését is

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az üzemeltető a személyes adatok védelméhez való jogát megsértette, igényét bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További információt a jogérvényesítéssel kapcsolatban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.